Aktualności

05.05.2015
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015

Lasowice Wielkie 05.05.2015

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 35/15 z dnia 02 kwietnia 2015, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 kwietnia 2015 roku do Urzędu Gminy wpłynęła 1 oferta na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 20 000 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 24/15  z dnia 11 lutego 2015 roku dokonała oceny oferty w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie niniejszej inicjatywy.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji  Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a w Opolu w kwocie 20 000 zł.

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat