Aktualności

27.06.2019
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2019 ROKU

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 72/19 z dnia 4 czerwca 2019, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 26 czerwca 2019 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 5 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 33 690 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 24/19  z dnia 31 stycznia 2019 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno - prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 5 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Miłośników Lasowic Wielkich

2 700

2 700

Z kulturą i tradycją

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

"Dla Chudoby"

8 100

8 100

Bogactwo kulturowe regionu naszym bogactwem

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

3 000

3 000

Mniam, mniam - ugotuję
to sam

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudobie

7 590

7 590

Wieczory kulturalne
w Chudobie

5

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

8 300

12 300

Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki
w Wiosce Muzykantów

RAZEM:

29 690

33 690

 

 

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

 

/-/ Daniel Gagat