Aktualności

09.06.2017
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.

Lasowice Wielkie 08.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 275/17 z dnia 12 maja 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 05 czerwca 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 22 900 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/17  z dnia 01 marca 2017 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 4 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

Gronowice

3400

3400

„Z kulturą za Pan Brat”

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

6600

7600

„Kultura, tradycja i rekreacja rozwija lokalną społeczność”

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

6000

6000

„Wakacje z kulturą”

4

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

2500

5900

„Muzyczna edukacja

z Młodzieżową Orkiestrą Dętą”

razem:

18500

22900

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat