Aktualności

30.06.2016
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU

Lasowice Wielkie 30.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 168/16 z dnia 02 czerwca 2016, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 23 czerwca 2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 6 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 26 620 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 138/16 z dnia 01 marca 2016 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 6 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie Miłośników

Lasowic Wielkich

1770

2770

„Z przyrodą na TY – kulturalnie, sportowo, aktywnie i zdrowo”

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

Gronowice

3000

7200

3

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

3800

3800

„Międzypokoleniowa potańcówka – kurs tańca towarzyskiego oraz stworzenie gry terenowej”

4

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

5000

5000

„I do tańca i do grania – Jasienie jest nie do zajechania”

5

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice

2400

2400

„Kantoniana – dbamy o swą tradycję”

6

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

2950

5450

„Muzyczna edukacja”

razem:

18 920

26 620

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat