Aktualności

20.06.2012
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE
ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2012 ROKU

Lasowice Wielkie 20.06.2012

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2012 ROKU.

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 167/12 z dnia 21 maja 2012, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 19 czerwca 2012 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 5 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 29 035,00 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 122/12  z dnia 16 stycznia 2012 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 5 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWA-NEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

5900

8000

„REWITALIZACJA ORKIESTRY DĘTEJ Z CHUDOBY” cz. II

2

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

6000

8190

„Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT CZYLI MUZYKOWANIE W CHOCIANOWICACH”- C.D.

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

4200

5825

„MUZYKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” – Prezentacja orkiestry dętej z Jasienia

4

Stowarzyszenie  Przyjaciół Wsi Laskowice

1000

1500

„KANTONIADA – POWRÓT DO TRADYCJI I KULTURY”

5

Stowarzyszenie Rada Szkoły Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego

w Chocianowicach

3900

5520

„ORGANIZACJA WYJAZDÓW DO TEATRU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZGSP W CHOCIANOWICACH

razem:

 

 

 

 

21 000

29 035

 

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

 

/-/ Daniel Gagat