Aktualności

28.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2018 ROKU.

Lasowice Wielkie 26.06.2018

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2018 ROKU.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 385/18 z dnia 30 maja 2018, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 22 czerwca 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 26 000 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 391/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 4 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Miłośników Lasowic Wielkich

2400

3400

„Kuchnia wiejska i jej tradycje. Lasowicki mistrz kuchni”

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

4400

7600

„Z kulturą i tradycją za pan brat”

3

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

3500

6000

„Dożynaj żytka – dożynaj” – spektakl teatralny

4

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

7700

9000

„Muzyczna edukacja

z Młodzieżową Orkiestrą Dętą”

razem:

18 000

26000

 

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

 

/-/ Daniel Gagat