Aktualności

18.08.2017
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lasowice Wielkie 18.08.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) i podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie firmy Deborah Finance sp. z o.o. ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na fragmencie działki nr 543/16 zlokalizowanej w miejscowości Laskowice przy ul. Bierdzańskiej 13”.

Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Sygnatura sprawy GK 6220.4.2017

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie w pokoju nr 19 zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

Daniel Gagat


ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Laskowice.