Aktualności

19.03.2018
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty

 

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 34, ust. 4 i art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie do 30.03.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz w BIP Gminy Lasowice Wielkie, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3.

Wójt Gminy Lasowice Wielkie, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat

 

 

 

.…………………………………………….

(imię i nazwisko/nazwa firmy/

……………………………………………………

(adres)

…………………………………………………...

(pesel / NIP)

…………………………………………………

(telefon / e-mail)

OŚWIADCZENIE

1. Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………….. oświadczam, że posiadam/nie posiadam* nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2 na której, na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączone zostało powyżej 70% z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, mających wpływ na zmniejszenie retencji (zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.).

Punkty 2–4 wypełnić w przypadku posiadania nieruchomości określonej w punkcie 1.

2. Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna:

- nr: ………………………………….., położona w miejscowości: ……………………………………………….

KW nr: …………………………….., powierzchnia działki: …….……………………m2;

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ………………….. m2.

- nr: ………………………………….., położona w miejscowości: ……………………………………………….

KW nr: …………………………….., powierzchnia działki: …….……………………m2;

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ………………….. m2.

3. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wymienioną w pkt 2 wynikający z**:

a) własności

b) współwłasności ………………………………………………………………………………………………………… (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)

c) użytkowania wieczystego,

d) trwałego zarządu,

e) inne formy prawne ( np. pełnomocnictwo): ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny jest***:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… …………………………………………………….

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić; ** odpowiednio zaznaczyć; *** Wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny (np. akt notarialny, księga wieczysta itp.).

 

Do pobrania druk w wersji oswiadczenie.doc