Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

08.02.2016
Informacja dotycząca PGN

Gmina Lasowice Wielkie przystąpiła do realizacji zadania „Opracowania i przygotowania do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lasowice Wielkie”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to DOKUMENT o  znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Perspektywa rozpatrywanych przedsięwzięć: lata 2016 – 2020.

PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji ze środków finansowych m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przewidywany termin zakończenia prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lasowice Wielkie to 31 październik 2016 r.

W przypadku pytań odnośnie realizacji projektu proszę o kontakt z koordynatorem zadania po stronie Wykonawcy: Pan Przemysław Stępień, tel. 605 545 443, e-mail: ecosteps@vp.pl lub koordynatorem po stronie Gminy: Pani Diana Sumisławska, tel. 77 417 54 86, e-mail: ds_rgk@lasowicewielkie.pl