Aktualności

23.01.2020
Informacja dot. podmiotu odbierajacego odpady, miejsc zagospodarowania oraz PSZOK na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lasowice Wielkie odbiera firma REMONDIS Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole.

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazywane są do:

- instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, prowadzonej przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

- instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – NBP w Opolu, ul. Podmiejska 69, prowadzonej przez Konsorcjum REM-KOM (Remondis Opole Sp. z o.o. – Zakład Komunalny Sp. z o.o.),

- instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Sobuczyie, prowadzonej przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

Bioodpady przekazywane są do:

- kompostowni zlokalizowanej przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, prowadzonej przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

- kompostowni zlokalizowanej przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu - prowadzonej przez Konsorcjum REM-KOM (Remondis Opole Sp. z o.o. – Zakład Komunalny Sp. z o.o.),

 

Na terenie Gminy Lasowice Wielkie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Trzebiszynie, za oczyszczalnią ścieków na terenie byłej fermy Agencji Nieruchomości Rolnych, DK45. PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach 9:00 – 15:00. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady: papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, szkło, bioodpady, odpady niebezpieczne, igły i strzykawki, odpady tekstyliów i odzieży, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Lasowice Wielkie.