INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE AGLOMERACJI „TRZEBISZYN”

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE AGLOMERACJI „TRZEBISZYN”

(RLM 3521)

W GMINIE LASOWICE WIELKIE

-

w skład Aglomeracji „Trzebiszyn” wchodzą następujące miejscowości:

Chudoba, Laskowice, Lasowice Wielkie, Trzebiszyn, Tuły, Wędrynia

-

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311) przydomowe oczyszczalnie zlokalizowane na terenie aglomeracji muszą zapewnić odpowiedni poziom oczyszczania ścieków. Ponadto właściciel oczyszczalni przydomowej ma obowiązek:

· w przypadku wyposażenia gospodarstwa domowego/rolnego w oczyszczalnię z osadnikiem gnilnym - niezwłocznie podłączyć gospodarstwo do sieci kanalizacyjnej, wówczas gdy na zamieszkałym przez niego terenie została wybudowana sieć kanalizacyjna,

· w przypadku, wyposażenia gospodarstwa domowego/rolnego w oczyszczalnię przydomową (biologiczną) - dokonywać na własny koszt kontroli skuteczności oczyszczania ścieków tj. wykonywać badania oczyszczonych ścieków wprowadzanych do gruntu.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia, ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego/rolnego zlokalizowane w aglomeracji mogą być wprowadzane do ziemi jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

· ilość wprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 5 m3 /dobę;

· ścieki nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia;

· miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi w AGLOMERACJI o wielkości od 2000 do 9999 tj. dla Aglomeracji TRZEBISZYN według załącznika nr 3 wynoszą:

· pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - 25 mg O2/l albo minimalny procent redukcji 70-90;

· chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) - 125 mg O2/l albo minimalny procent redukcji 75;

· zawiesiny ogólne - 35 mg na litr albo minimalny procent redukcji 90.

Mając na uwadze powyższe właściciel oczyszczalni biologicznej zobowiązany jest do kontroli skuteczności oczyszczania ścieków poprzez zlecanie akredytowanemu laboratorium lub certyfikowanej jednostce badawczej poboru średnich dobowych próbek ścieków. Liczba pobranych próbek ścieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni "Trzebiszyn" nie może być mniejsza niż 12 próbek średniodobowych w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki średniodobowe w następnym roku. W przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek. Właściciel oczyszczalni biologicznej powinien również pamiętać o regularnym wywożeniu osadu.