Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

25.03.2014
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2014
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2014 jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie

UCHWAŁA NR XXII-162/12

RADY GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2013 – 2014 jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych

Gminy Lasowice Wielkie

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 124), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 i z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567) – Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na lata 2013 - 2014 jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII-162/12

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 28 grudnia 2012r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W GMINIE LASOWICE WIELKIE

NA LATA 2013-2014

I. WSTĘP

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2014 opracowany został na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. oraz jest zgodny z  założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Opracowanie i uchwalenie w/w programu należy do zadań własnych gminy. Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji psychoaktywnych) to choroba, na którą jest narażona szczególnie młodzież. Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość (amfetamina, marihuana, heroina, kokaina, morfina, LSD, itp.). Z problemem uzależnienia od narkotyków borykają się nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale także rodzina, partnerzy i przyjaciele, którzy przeżywają stany przygnębienia, lęku, stresu, rozczarowań i bezradności. Narkomania jest chorobą, którą można i trzeba leczyć, której nie wolno się poddać odbierając sobie szansę na normalne życie.

II. CELE PROGRAMU:

 1. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym na terenie Gminy Lasowice Wielkie, poprzez:

- profilaktykę,

- leczenie, rehabilitację, ograniczanie szkód zdrowotnych i reitegracja społeczna,

- monitoring i diagnozowanie.

III. ZADANIA PROGRAMU:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:

- udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,

- współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

 1. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii:

- pomoc dla rodziców poprzez informowanie o formach pomocy dla dzieci i młodzieży zażywającym narkotyki, uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z nakomanii,

- stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych w celu m.in. udzielania fachowej pomocy w w/w zakresie,

- wspieranie szkoleń adresowanych do różnych grup realizatorów: lekarzy, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Policjantów, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- wspieranie programów redukcji szkód spowodowanych zażywaniem narkotyków.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez:

- współpraca ze szkołami, instytucjami w zakresie krzewienia kultury antynarkotykowej,

- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową,

- zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych/ literatura, pomoce dydaktyczne, plakaty, ulotki itp.,

- wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie Gminy, (np. imprezy profilaktyczne, olimpiady i konkursy o tematyce antynarkotykowej itp.),

- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, poprzez wspieranie i inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez:

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołami, szkołami oraz osobami fizycznymi z zakresu zapobiegania narkomanii oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

IV. REALIZATORZY I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich,
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich,
 3. Policja,
 4. Zespoły Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolne w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach,
 5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU:

Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii             w Gminie Lasowice Wielkie są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VI. HARMONOGRAM WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013:

Dział budżetu

Rozdział budżetu

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetu

Plan wydatków

na 2013r.

851

OCHRONA ZDROWIA

85153

Przeciwdziałanie narkomanii

2.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00