Aktualności

02.03.2018
Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie
Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017

Wstęp

Współpraca Gminy Lasowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi służy jednej z najbardziej istotnych misji jaką jest uczestnictwo obywateli w kreowaniu życia publicznego. Można w tym miejscu zaznaczyć, że wyraz „pozarządowy” nie oddaje do końca prawdziwego znaczenia tejże współpracy, ponieważ realizacja zadań własnych samorządu województwa przez organizacje pozarządowe wiąże się z procesem współrządzenia oraz współodpowiedzialności za realizację zadań własnych samorządu.

Społeczeństwo obywatelskie, któremu służy wyżej wymieniona współpraca, może być budowane jedynie poprzez świadome i aktywne uczestnictwo obywateli. Realizacja zadań samorządu przez aktywizację społeczności lokalnych spełnia jednocześnie kolejna z wizji społeczeństwa obywatelskiego jaka jest tzw. opinia społeczna.

Ponadto powiązanie miedzy jednostką samorządu terytorialnego a przedstawicielami tzw. III sektora pozwala na bardziej precyzyjne określenie problemów społeczności lokalnej, co w rezultacie pozwala na pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy.

Podstawą natury prawnej tejże współpracy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Finansowanie realizacji w formie zlecania zadań publicznych jest jedynie jedną z form współdziałania Samorządu Gminy Lasowice Wielkie, do których należy także uczestnictwo w konsultacjach aktów normatywnych, związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz współtworzenia programu współpracy samorządu z III sektorem.

Pracownicy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie organizują lub współorganizują konferencje, seminaria, szkolenia oraz inne spotkania i imprezy, w których udział biorą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Często też inicjatywy realizowane przez organizacje objęte są patronatem Wójta Gminy Lasowice Wielkie. Są to działania mające na celu aktywizowanie oraz rozwój samych organizacji, pomoc przy pozyskiwaniu przez nie środków finansowych z innych źródeł i przy nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Wsparcie udzielone ze strony Samorządu Gminy owocuje późniejszym uczestnictwem organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zapisy rozdziału V Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wspomniany „PROGRAM” został uchwalony uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXIII/135/16 z dnia 30 listopada 2016.

Niniejsze opracowanie zostanie przekazane Radnym Gminy Lasowice Wielkie, ponadto treść sprawozdania zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otwarte Konkursy Ofert

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono w 2013 r. otwarte konkursy ofert, w których – powołana przez Wójta Gminy Komisja (Zarządzenie nr 257/17 z dnia 01 marca 2017r.) – wyłoniła podmioty realizujące zadania publiczne. W skład komisji weszli pracownicy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

W 2017 roku ogłoszono otwarte konkursy ofert  z zakresu:

1/ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE; - dwa konkursy

2/ POMOCY SPOŁECZNEJ;

3/ KULTURY, SZTUKI, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

Na realizację zadań publicznych przeznaczono z budżetu Gminy Lasowice Wielkie następujące kwoty:

1/ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE:

Zgodnie z ogłoszeniami o konkursach, stanowiącymi załączniki do Zarządzeń Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 251/17 z dnia 07 lutego  2017; nr 291/17 z dnia 28 lipca 2017 i nr 318/17 z dnia 02 listopada 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie gminy Lasowice Wielkie.

W wyniku naborów oferty złożyły trzy organizacje pozarządowe. Przyznano następujące dotacje:

Ludowy Zespół Sportowy

I półrocze 2017

II półrocze 2017

Lasowice Wielkie

8 000 zł

8 000 zł

Gronowice

25 000 zł

25 000 zł + 10 000 zł

Chocianowice

12 000 zł

12 000 zł

RAZEM:  kwota  100 000 zł

2/ POMOC SPOŁECZNA:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 284/17 z dnia 27 czerwca 2017r., Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 19 lipca 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 2 oferty na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 40 000 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/17 z dnia 01 marca 2017r. dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie niniejszych inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

1

Caritas Diecezji Opolskiej

Opole ul. Szpitalna 5a

12 750zł

2

Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych, Gogolin ul. Strzelecka 16A

7 250zł

RAZEM:  kwota  20 000 zł

3/ KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 275/17 z dnia 12 maja 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 22 900 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/17 z dnia 01 marca 2017 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 6 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI [zł]

1

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice

2 500

2

Stowarzyszeniem  Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie

6 000

3

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi “Dla Chudoby”

6 600

4

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice

3 400

razem:

18 500

RAZEM:  kwota  18 500 zł