Ogłoszenia urzędowe

18.07.2013
Fundusze sołeckie na 2014 r.
Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwałą nr XXIV-184/13 z dnia 27 marca 2013r. zadecydowała o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Lasowice Wielkie środków stanowiących FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwałą nr XXIV-184/13 z dnia 27 marca 2013r. zadecydowała o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Lasowice Wielkie środków stanowiących FUNDUSZ SOŁECKI. W związku z tym faktem niebawem (w sierpniu lub we wrześniu) we wszystkich sołectwach gminy Lasowice Wielkie odbędą się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu funduszy sołeckich.

Poniżej prezentujemy informację dotyczącą wysokości tych funduszy dla każdej miejscowości, algorytm ich obliczania oraz informacje dotyczące procedur związanych z ich uchwalaniem.

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się wg następującego wzoru:

F = (2 + Lm/100) · Kb

gdzie:

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm- liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.), - 6941

Kb- kwotę bazową- obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego, dochody bieżące (wykonanie 2012r.) 187 6414 853,37 zł

liczby mieszkańców gminy ustalona przez Prezesa GUS (31.12.2012)- 7012

Kb-2658,56 PLN

W przypadku sołectw naszej Gminy :

Lp.

Sołectwo

Lm

Fundusz Sołecki na rok 2014

1.

Chocianowice

1108

26 585,60 zł

2.

Chudoba

740

24 990,46 zł

3.

Ciarka

251

11 990,10 zł

4.

Gronowice

647

22 518,00 zł

5.

Jasienie

842

26 585,60 zł

6.

Laskowice

908

26 585,60 zł

7.

Lasowice Małe

524

19 247,97 zł

8.

Lasowice Wielkie

724

24 565,09 zł

9.

66

7 071,77 zł

10.

Szumirad

179

10 075,94 zł

11.

Trzebiszyn

258

12 176,20 zł

12.

Tuły

250

11 963,52 zł

13.

Wędrynia

444

17 121,13 zł

RAZEM

6941

241 476,98 zł

Fundusz sołecki na rok 2014

UWAGA: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wysokość środków przypadających na dane sołectwo nie może być większa niż dziesięciokrotność Kb (2 658,56zł), dlatego na sołectwa takie jak: Chocianowice, Jasienie i Laskowice przypada maksymalnie kwota 26 585,60 zł.

Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420):

Art. 1. 3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Art. 2. 3. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

Art. 4. 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.

Art. 4. 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Art. 4. 3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Art. 4. 4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Art. 4. 5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Art. 4. 6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.

Art. 4. 7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadnia nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3.

W przypadku problemów przy opracowaniu wniosku z Zebrania Wiejskiego do budżetu 2012 roku osoby uprawnione z art. 4 ust. 2 ww. ustawy mogą zgłaszać się o pomoc i konsultacje do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie (pok. 19) lub pod numer telefonu 77/417 54 80.