Aktualności

07.09.2012
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

 

 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

z siedzibą w Brwinowie

 

 

 

REGULAMIN

 

XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SPOSÓB NA SUKCES

 

 

na najlepsze działania przedsiębiorcze

na obszarach wiejskich

 

 

 

Patronat:

 

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Patronat medialny:

 

·         Telewizja Polska S.A. Program 1

·         Agro Serwis

·         Bank i Rolnictwo

·         Nowe Życie Gospodarcze

·         Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika

·         Farmer – magazyn

·         Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy

 

 

Brwinów 2012


 

I.      Cele konkursu :

      promocja rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich
i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców,

      aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi,

      upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych,

      upowszechnianie wiedzy o sposobach pozyskiwania środków
na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych,

      wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu,

      promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy Leader,

      promocja przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

II.   Organizatorzy :

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z :

       Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

       Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

       Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

       Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,

       Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,

       Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub,

       Stowarzyszeniem Sposób na Sukces,

       Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,

 

III.      Rada Programowa :

 

1.     Radę Programową tworzą przedstawiciele organizatorów, patronów honorowych i medialnych.

2.     Rada Programowa powołuje Jury z grona organizatorów oraz patronów honorowych i medialnych, które ocenia przedsięwzięcia zgłoszone
do  konkursu i przyznaje nagrody.

3.     Rada Programowa/Jury konkursu wybiera laureatów konkursu
w dwóch etapach:

-       w etapie pierwszym Rada Programowa/Jury konkursu ocenia przedsięwzięcia na podstawie materiałów zawartych w nadesłanych kartach zgłoszeń, wg kryteriów oceny przedsięwzięć zgłoszonych
do konkursu, wyłaniając grupę nominatów;

-       w etapie drugim Rada Programowa/Jury konkursu ocenia przedsięwzięcia z grupy nominatów na podstawie wizytacji terenowych, wyłaniając laureatów konkursu.

IV.                    Warunki uczestnictwa :

1.     W XIII edycji konkursu zostaną przyznane nagrody za najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2011 i pierwszym półroczu 2012 roku w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

 

2.     Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, w tym:

-       przedsiębiorców,

-       spółki prawa handlowego,

       jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe;

       organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników,

       organizacje pozarządowe,

       inne.

3.     Osoby fizyczne i osoby prawne zgłaszają propozycje konkursowe
po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowanego przedsięwzięcia przez
Starostwo, Urząd Miasta i Gminy, Urząd Gminy albo Ośrodek Doradztwa Rolniczego lub Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego właściwe
dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.

4.     Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu:

4.1. Kryteria podstawowe:

a)     znaczenie przedsięwzięcia dla właściciela / właścicieli,

b)    stan zatrudnienia na początku uruchomienia działalności
i/lub przedsięwzięcia i na dzień 30 czerwca 2012 r.

c)     znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy :

-       społeczna użyteczność przedsięwzięcia,

-       perspektywiczny wpływ przedsięwzięcia na rozwój gminy i społeczności lokalnej,

d)    przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej,

e)     zakres wykorzystania lokalnego potencjału,

f)      innowacyjność rozwiązań,

g)     konsekwencja w prowadzeniu działalności,

h)    pozycja konkurencyjna na rynku (lokalnym / krajowym).

4.2. Kryteria dodatkowe:

a)     przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,

b)    przedsięwzięcie zrealizowane w ramach inicjatywy Leader,

c)     przedsięwzięcie zrealizowane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

d)    posiadanie dodatkowych dokumentów, poświadczających bezpieczeństwo żywności lub dotyczących jakości wyrobów,
np. produkcja integrowana, produkt rolnictwa ekologicznego, wpisanie produktu na listę produktów tradycyjnych.

e)     uwzględnienie wymogów ochrony środowiska,

f)      stopień dostosowania przedsiębiorstwa do standardów
Unii Europejskiej,

g)     działalność eksportowa.

4.3. Kryteria formalne:

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane przez podmiot, spełniający wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności.

5.                        Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest KARTA ZGŁOSZENIA sporządzona wg określonego wzoru przesłana na adres Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

6.                        Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na
bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, znajdującego się na zdjęciach przesłanych do Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wykonanych podczas uroczystości finałowej, na potrzeby umieszczenia ich
w publikacjach, artykułach, na stronach internetowych
www.cdr.gov.pl oraz podmiotów współpracujących przy organizacji konkursu Sposób
na Sukces
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006  r. Nr 90, poz. 631
ze zm.).

7.                        Podmioty nagodzone i wyróżnione są zobowiązane do uiszczenia podatku od nagród w wysokości 10% od wartości nagrody zgodnie
z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68
o podatku dochodowym
od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 361 ze zm.).
Do poboru należnego podatku zobowiązany jest organizator konkursu.

V.   Nagrody:

1.     Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

   indywidualna,

   rodzinna,

   zespołowa,

   inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

2.     Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród niż wymieniono
w pkt 1.

VI. Czas trwania konkursu:

1.   Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku.

2.   Przedmiotem oceny XIII edycji są przedsięwzięcia realizowane
w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2012 roku
(przedsięwzięcie  rozumiane jako uruchomienie działalności gospodarczej
lub uruchomienie nowego przedsięwzięcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

3.   Termin nadsyłania zgłoszeń  konkursowych ustala się do 15 października 2012 roku.

4.   Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie do 31 marca 2013 roku.

VII. Postanowienia końcowe:

1.   Finaliści konkursu przyjmują zobowiązanie do stosowania w promocji
w ramach prowadzonej działalności tj. na produktach, na stronach internetowych, w ulotkach i materiałach reklamowych, tytułu: Laureat XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces
lub odpowiednio Wyróżniony w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces oraz logo konkursu
Sposób
na Sukces
.

2.   Organizatorzy przewidują upowszechnianie w mediach informacji
o przebiegu i wynikach konkursu.

3.   Aktualny stan realizacji oceny zgłoszonych przedsięwzięć (przedsięwzięcia zgłoszone, nominowane, laureaci i wyróżnieni) można sprawdzić na stronie www.cdr.gov.pl

4.   W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby przedsięwzięć konkursowych
niż 50 - rozstrzygnięcie może nastąpić w kolejnej edycji konkursu.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Programowa.

5.   Od decyzji Jury w sprawie nagród nie przysługuje prawo odwołania.

6.   Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje na temat konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl .

7.   W XIII edycji konkursu nie mogą uczestniczyć laureaci i wyróżnieni
z poprzednich edycji
.

8.   W konkursie mogą uczestniczyć przedsięwzięcia nie nagrodzone
w poprzednich edycjach.

9.   Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie zasad określonych
w regulaminie, w tym zobowiązań określonych dla konkursu
oraz laureatów konkursu.

10.    Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; tel. 22/ 729 66 34
do 38 wew. 116, 140, 145; faks: 22/ 729 72 91;  e-mail:
a.woszczek@cdr.gov.pl; i.studniarek@cdr.gov.pl

 

11.    Zgłoszenia należy przesłać w 5 egzemplarzach na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego

ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

Konkurs Sposób na Sukces