Gospodarka Komunalna

15.03.2011
Akty prawne w ochronie środowiska

Akty prawne w ochronie środowiska


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku i porządku w gminach

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko